Patient Information

Notice of Nondiscrimination

Notice Informing Individuals about Nondiscrimination and Accessibility
Requirements and Nondiscrimination Statement

Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C.:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, please let us know.

If you believe that Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance at the following address:

Washington Eye Physicians & Surgeons
5454 Wisconsin Avenue Suite 950
Chevy Chase, MD 20815
Phone: 301-657-5700
Fax: 301-654-9132

You can file a grievance in person or by mail or fax.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Barbara Holland, Regional Manager
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
150 S. Independence Mall West
Suite 372, Public Ledger Building
Philadelphia, PA 19106-9111
Customer Response Center: (800) 368-1019
Fax: (202) 619-3818
TDD: (800) 537-7697
Email: ocrmail@hhs.gov


Translated Notice of Nondiscrimination

Español (Spanish):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

繁體中文 (Chinese):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。

한국어 (Korean):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

Tiếng Việt (Vietnamese):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Français (French):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap.

Tagalog (Tagalog – Filipino):
Sumusunod ang Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Русский (Russian):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

አማርኛ (Amharic):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. የፌደራል ሲቪል መብቶችን መብት የሚያከብር ሲሆን ሰዎችን በዘር፡ በቆዳ ቀለም፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ በኣካል ጉዳት ወይም በጾታ ማንኛውንም ሰው ኣያገልም።

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀/Kru (Bassa):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. Nyɔ ɓěɛ̀ kpɔ̃ nyɔǔn-dyù gbo-gmɔ̀-gmà ɓěɔ̀ dyi ké wa ní ge nyɔǔn-dyù mú dyììn ɖé ɓóɖó-dù nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ mú, mɔɔ kà nyɔɔ̀ dyɔɔ̀-kù nyu nìɛ̀ kɛ mú, mɔɔ ɓóɖó ɓɛ́ nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ mú, mɔɔ zɔ̃ jĩ̌ kà nyɔɔ̀ ɖǎ nyuɛ mú, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ kɔ́ dyíɛ mú, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ gàa, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ màa kɛɛ mú.

Igbo asusu (Ibo):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. na eso usoro iwu federal civil rights. Ha a nakwagi akpachapu onye o bula n’ihe e be o nye ahu si, a gburu ya, colo ahu ya, aha ole onye ahu di, ma o bu nwoke ma o bu nwanyi.

èdè Yorùbá (Yoruba):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. tele ilana ofin ijoba apapo lori eto ara ilu atipe won ko gbodo sojusaju lori oro eya awo, ilu-abinibi, ojo-ori, abarapa tabi okunrin ati obinrin.

اُردُو (Urdu):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. قابلِ اطلاق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور یہ کہ نسل، رنگ ، قومیت، عمر، معذوری یا جنس کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا۔

فارسی (Farsi):

Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

Kreyòl Ayisyen (French Creole):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks.

Português (Portuguese):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. cumpre as leis de direitos civis federais aplicáveis e não exerce discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.

العربية (Arabic):
يلتزمWashington Eye Physicians & Surgeons, P.C. بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس.

ગુજરાતી (Gujarati):
Washington Eye Physicians & Surgeons, P.C. લાગુ પડતા સમવાયી નાગરિક અધિકાર કાયદા સાથે સુસંગત છે અને જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર, અશક્તતા અથવા લિંગના આધારે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી.